contact

dierenkliniek hugen
Laatste update: 21-07-2021


Openingstijden

Maandag t/m vrijdag zijn wij van 9.00 - 18.00 uur geopend.

Wij werken uitsluitend op afspraak.
Ons telefoonnummer is 030- 6055747
De behandelingen vinden plaats op ma. t/m vr. tussen 9.00 Ė 18.00 uur.
 • Voor het maken van een afspraak kunt u ons de hele dag bereiken; bel bij voorkeur tussen 9.00 Ė 10.00 uur, zodat wij u op tijd kunnen in plannen.
 • Voor spoedgevallen zijn wij altijd bereikbaar en kunnen wij u met spoed inplannen (bel van tevoren !).
 • Als u 5 minuten voor uw afspraak aanwezig bent, heeft de assistente even de gelegenheid om de gegevens van uw huisdier erbij te zoeken.
Behandeling volgens afspraak biedt u en uw huisdier vele voordelen:
 • U kunt in overleg met onze assistentes bepalen welk tijdstip u schikt.
 • Normaal plannen wij voor u een afspraak van 15 minuten. Bij meerdere dieren of uitgebreide problemen reserveren wij meer tijd.
 • Wij kunnen ons voorbereiden en gerichte informatie klaarleggen.
 • U wordt op tijd geholpen en minder drukte en stress in de wachtkamer.
Een afspraak voor een onderzoek of een operatie.
Uitgebreide ingrepen en onderzoeken worden meestal ís ochtends gepland.
 • Zorg ervoor dat uw huisdier schoon, vlo-vrij, geŽnt en ontwormd is.
 • Zorg dat uw huisdier 12 uur nuchter is (drinken mag wel). Knaagdieren hoeven niet te vasten.
 • Laat uw hond voor binnenkomst even uit. Houd uw kat de laatste nacht binnen en breng hem/haar in een goed gesloten mand.
 • Vlak voor de narcose worden alle patiŽnten nagekeken, zodat we een beeld krijgen van de patiŽnt.
 • Pre-anesthetische bloedonderzoek; dit geeft een indruk over de organen die voor de afvoer van het narcosemiddel zorgen. Wij raden aan om dit bloedonderzoek te laten uitvoeren, om het anesthesist -risico te beperken (zeker bij oudere dieren).
Het ophalen van voer, medicijnen, vlooien- en wormmiddelen.
 • Voor het ophalen van voer,medicijnen, vlooien- en wormmiddelen kunt u op de praktijk terecht van 10.00 Ė 18.00 uur. Bel even van tevoren, zodat wij alvast alles kunnen klaarzetten.
 • Grote verpakkingen voer hebben wij niet altijd op voorraad, dus deze kunt u het beste een week van tevoren bestellen.
Algemene Voorwaarden KNMVD
 • Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, versie 2018, gedeponeerd bij de Rechtbank Midden Nederland onder nummer 22/2008.
 • Deze kunnen wij op uw verzoek kosteloos toezenden.

 • Artikel 1: Definities
  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  Behandelingsovereenkomst: de overeenkomst (van opdracht) tussen de Dierenartsenpraktijk en de CliŽnt tot het verrichten van diergeneeskundige behandelingen, het leveren en/of toedienen van medicamenten en/of het geven van adviezen en/of het verrichten van (diergeneeskundige) keuringen.

  CliŽnt: de eigenaar en/of de aanbieder van de PatiŽnt in wiens opdracht de Dierenartsenpraktijk de Behandelingsovereenkomst uitvoert.

  Debiteur: degene op wiens naam de factuur van de Dierenartsenpraktijk is gesteld.

  Dierenarts: degene die op grond van (thans) de Wet Dieren tot de uitoefening van de diergeneeskunde is toegelaten en is ingeschreven in het daartoe bestemde register, die lid van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde is en die in opdracht van de CliŽnt diergeneeskundige (be)handelingen verricht en/of, in het kader daarvan medicamenten levert en/of verkoopt en/of toedient en/of overige diergeneeskundige adviezen geeft en diensten verricht.

  Dierenartsenpraktijk: de Dierenarts(en) als hierboven gedefinieerd alsmede de praktijk die de Dierenarts(en) met gebruikmaking van alle (hulp)personen, waaronder begrepen maar niet uitsluitend dierenartsen, assistentes laboranten e.d., al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, voer(t)(en) , in welke juridische rechtsvorm en/of samenwerking dan ook.

  PatiŽnt: het door de CliŽnt ter behandeling aangeboden dier, de dieren of de groepen van dieren en/of het dier, de dieren of groepen van dieren waarover en/of ten behoeve waarvan medicamenten worden geleverd en/of toegediend en/of overige diergeneeskundige adviezen worden gegeven en diergeneeskundige diensten worden verricht.

  Artikel 2: Toepasselijkheid
  2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waaronder Behandelingsovereenkomsten, tussen de Dierenartsenpraktijk en de CliŽnt waarbij de Dierenartsenpraktijk goederen en of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook levert aan de CliŽnt, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

  2.2 Eventuele door de CliŽnt gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing en worden door de Dierenartsenpraktijk uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  2.3 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden alleen tussen partijen indien de Dierenartsenpraktijk uitdrukkelijk en schriftelijk met deze aanvullende en/of afwijkende voorwaarden heeft ingestemd.

  Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst
  3.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van de Dierenartsenpraktijk tot het sluiten van een overeenkomst zijn vrijblijvend, tenzij door de Dierenartsenpraktijk schriftelijk anders is aangegeven.

  3.2 De tussen de Dierenartsenpraktijk en de CliŽnt te sluiten overeenkomst komt eerst rechtsgeldig tot stand vanaf het moment dat de overeenkomst door de Dierenartsenpraktijk schriftelijk is bevestigd, dan wel wanneer de Dierenartsenpraktijk met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen en/of de te leveren medicamenten heeft geleverd en/of heeft toegediend.

  3.3 Indien een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst uiteindelijk niet tot een definitieve overeenkomst leidt, is de Dierenartsenpraktijk te allen tijde gerechtigd om alle kosten die de Dierenartsenpraktijk heeft moeten maken om de aanbieding aan de CliŽnt te doen, in rekening te brengen.

  3.4 De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om het sluiten van een Behandelingsovereenkomst, ten aanzien van een aan hem ter behandeling aangeboden PatiŽnt, te weigeren en/of slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen, indien de Dierenartsenpraktijk van mening is dat behandeling van de PatiŽnt geen, ofwel volstrekt onvoldoende, kans op succes heeft, tenzij de Dierenartsenpraktijk op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden PatiŽnt wel te behandelen.

  Artikel 4: Inhoud overeenkomst
  4.1 De tussen de Dierenartsenpraktijk en de CliŽnt gesloten Behandelingsovereenkomst is geen resultaatsverbintenis en leidt slechts tot een inspanningsverbintenis van de Dierenartsenpraktijk tot het leveren van een diergeneeskundige behandeling en/of advies en/of in het kader daarvan te leveren en/of toe te dienen medicamenten.

  4.2 De Dierenartsenpraktijk voert de in het vorige lid bedoelde werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van hem mag worden verwacht.

  4.3 De Dierenartsenpraktijk heeft het recht bij het uitvoeren van de Behandelingsovereenkomst gebruik te maken van derden.

  4.4 De Behandelingsovereenkomst kan ook bestaan uit het, leveren van diergeneesmiddelen en/of het toedienen van diergeneesmiddelen, voor zover wettelijk toegestaan en met inachtneming van het hierna bepaalde in artikel 4.5, door de CliŽnt zelf, al dan niet in opdracht van derden, waaronder toediening in opdracht van overheidsinstanties. In het geval dat hiervan sprake is, is mede het bepaalde in artikel 8.8 van toepassing.

  4.5 Het enkele feit dat de Dierenartsenpraktijk betrokken is bij de verkoop, levering en/of toediening van diergeneesmiddelen en/of daarbij bijstand verleent, ontslaat de CliŽnt en/of derden niet van de op de CliŽnt en/of de betreffende derde ter zake de PatiŽnt uit hoofde van de wet- en regelgeving in het kader van de toediening en verstrekking van diergeneesmiddelen rustende verplichtingen, waaronder de administratieve verplichtingen.

  Artikel 5: Tussentijdse beŽindiging overeenkomst
  5.1 De Behandelingsovereenkomst wordt tussentijds beŽindigd door:
  ē het uitdrukkelijk verzoek van de CliŽnt, waarbij de CliŽnt door de Dierenartsenpraktijk zo nodig zal worden gewezen op de mogelijke gevolgen van deze voortijdige beŽindiging voor de PatiŽnt en, indien beŽindiging geschiedt tegen het advies van de Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk in, erop zal worden gewezen dat dit zal geschieden op risico van de CliŽnt en zo nodig de CliŽnt hierover een schriftelijke verklaring laten afleggen. De CliŽnt is verplicht hieraan zijn volledige medewerking te verlenen.
  ē het overlijden van de PatiŽnt.
  ē een eenzijdige beslissing van de Dierenartsenpraktijk, indien de Dierenartsenpraktijk van mening is dat van hem redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de diergeneeskundige behandeling zal worden voortgezet omdat er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat.
  ē een eenzijdige beslissing van de Dierenartsenpraktijk indien het vertrouwen tussen de Dierenartsenpraktijk en de CliŽnt op ernstige wijze is verstoord.
  5.2 Indien de Behandelingsovereenkomst op eenzijdig verzoek van de Dierenartsenpraktijk tussentijds wordt beŽindigd dan zal de Dierenartsenpraktijk, alvorens hiertoe over te gaan, de CliŽnt hierover informeren en zijn motivatie aan de CliŽnt uiteenzetten tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.

  5.3 Indien een overeenkomst voortijdig zal worden beŽindigd dan zullen de gemaakte kosten en de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de CliŽnt in rekening worden gebracht, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden, dit naar beoordeling van de Dierenartsenpraktijk.

  Artikel 6: Tarieven, honoraria en betaling
  6.1 De Dierenartsenpraktijk stelt de in rekening te brengen tarieven en honoraria vast volgens zijn eigen tarieven naar gelang tijd en omstandigheden. Op de nota wordt de berekende BTW vermeld.

  6.2 Betaling van de nota van de Dierenartsenpraktijk kan contant geschieden, direct na de verrichting, tenzij anders is overeengekomen.

  6.3 De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om in voorkomende gevallen voorafgaand aan de uitvoering van zijn werkzaamheden van de CliŽnt een aanbetaling te verlangen en niet eerder met zijn werkzaamheden aan te vangen dan nadat het bedrag door de Dierenartsenpraktijk is ontvangen, tenzij de Dierenartsenpraktijk op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden PatiŽnt direct te behandelen.

  6.4 Voor niet-contante betalingen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum in welk geval administratiekosten in rekening gebracht kunnen worden.

  6.5 Indien meerdere notaís openstaan worden niet-integrale betalingen daarvan geacht te strekken tot voldoening van de oudste nota.

  6.6 Bij niet-tijdige betaling zal de Debiteur direct en van rechtswege in verzuim zijn door het enkele verloop van de betalingstermijn en is de Debiteur de wettelijke rente verschuldigd over de hoofdsom of het restant van de openstaande vordering.

  6.7 De Debiteur is niet gerechtigd enige (betalings)verplichting aan de Dierenartsenpraktijk op te schorten, noch is de Debiteur gerechtigd verrekening, uit welken hoofde dan ook, toe te passen ten aanzien van bedragen, die door de Dierenartsenpraktijk in rekening zijn en/of worden gebracht.

  6.8 Indien de Debiteur in verzuim is en tot incasso wordt overgegaan, is de Debiteur, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten.

  6.9 De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om, indien de CliŽnt de PatiŽnt na voltooiing van de diergeneeskundige behandeling niet of niet tijdig bij de Dierenartsenpraktijk ophaalt, alle daarmee gepaard gaande extra kosten bij de CliŽnt in rekening te brengen.

  6.10 Betalingen van de Debiteur strekken eerst tot voldoening van de verschuldigde kosten, vervolgens tot voldoening van de verschenen rente en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande factuur.

  Artikel 7: Klachten
  7.1 De CliŽnt is verplicht om de door de Dierenartsenpraktijk te verrichten prestatie en/of te leveren goederen, waaronder begrepen medicamenten, onverwijld te keuren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden.

  7.2 Indien de Dierenartsenpraktijk het door de KNMvD vastgestelde Klachtenreglement KNMvD hanteert, dan kan de CliŽnt daarvan gebruik maken. Indien op de website van De Dierenartsenpraktijk niet is vermeld dat hij het Klachtenreglement KNMvD hanteert, dan is het Klachtenreglement in beginsel niet van toepassing. Op eerste verzoek van de CliŽnt zal de Dierenartsenpraktijk kenbaar maken of hij toch het Klachtenreglement KNMvD hanteert c.q. wenst te hanteren.

  7.3 Onverminderd het bepaalde in het eventueel van toepassing zijnde KNMvD Klachtenreglement, dient de CliŽnt klachten over de verrichte diensten binnen 30 dagen nadat de werkzaamheden zijn beŽindigd of nadat de gebreken en/of onvolkomenheid aan de CliŽnt kenbaar zijn geworden, aan de Dierenartsenpraktijk (bij voorkeur schriftelijk) te berichten. Bij overschrijding van deze termijn van 30 dagen vervalt elke aanspraak jegens de Dierenartsenpraktijk ter zake enig gebrek en/of enige onvolkomenheid.

  7.4 Indien de Dierenartsenpraktijk de klacht over de verrichte prestatie gegrond bevindt, heeft de Dierenartsenpraktijk te allen tijde het recht om: a. indien dat nog mogelijk is, deze prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten of; b. het door de CliŽnt verschuldigde bedrag te crediteren; zulks ter keuze van de Dierenartsenpraktijk.

  Artikel 8: Aansprakelijkheid
  8.1 Indien de Dierenartsenpraktijk en/of de Dierenarts op enigerlei wijze aansprakelijk zal/zullen zijn jegens de CliŽnt dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van de Dierenartsenpraktijk c.q. de Dierenarts wordt uitgekeerd.

  8.2 Aansprakelijkheid voor indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie en dergelijke.

  8.3 De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de CliŽnt. Derden kunnen aan deze overeenkomst en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.

  8.4 Buiten de in dit artikel genoemde gevallen, is iedere aansprakelijkheid uitgesloten.

  8.5 De CliŽnt vrijwaart de Dierenartsenpraktijk voor alle aanspraken van derden die het gevolg mochten zijn, direct of indirect, van de uitvoering van de overeenkomst.

  Bijzondere bepalingen
  8.6 Indien ingevolge de Behandelingsovereenkomst een diergeneeskundige keuring wordt uitgevoerd, dan gelden de volgende bepalingen, voor zover deze afwijken van de bepalingen in de voorgaande leden van dit artikel:

  8.6.1 De keurende Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk zijn niet aansprakelijk voor enige schade Ė vermogens- en gevolgschade daaronder uitdrukkelijk begrepen Ė veroorzaakt door het uitvoeren van de keuring dan wel door onjuistheden en onvolledigheden in het opstellen van het onderzoeksrapport tenzij vaststaat dat deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de keurende Dierenarts.

  8.6.2 Ter zake de onder 8.6.1 genoemde aansprakelijkheid komt slechts de CliŽnt Ė binnen de daar genoemde kaders - een vorderingsrecht toe jegens de keurende Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk; anderen dan de CliŽnt kunnen aan het onderzoeksrapport geen enkel recht op schadevergoeding ontlenen.

  8.6.3 De aansprakelijkheid van de Dierenartsenpraktijk en de Dierenarts zal te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van de Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk wordt uitgekeerd.

  8.6.4 Indien de CliŽnt en/of derden menen dat de gezondheidstoestand van de PatiŽnt ten tijde van de onderhavige keuring niet overeenkomt met hetgeen in het onderzoeksrapport is vermeld, dienen zij zulks op straffe van verval van ieder vorderingsrecht jegens de Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk binnen bekwame tijd schriftelijk te melden aan hun wederpartij (bij bijvoorbeeld de koopovereenkomst) en deze tot vergoeding van schade aan te spreken, onder gelijktijdige verstrekking van een afschrift van deze melding aan de keurende Dierenarts en de Dierenartsenpraktijk.

  8.6.5 Op geschillen over het uitvoeren van de keuring en/of de invulling van het onderzoeksrapport is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis daarvan te nemen.

  8.6.6 Indien de CliŽnt niet de eigenaar van het dier is, staat deze ervoor in dat de eigenaar toestemming heeft verleend voor het uitvoeren van de diergeneeskundige keuring en de artikelen 8.6.1 t/m 8.6.5 ook jegens de eigenaar kunnen worden ingeroepen.

  8.6.7 De artikelen 8.6.1 t/m 8.6.6 zijn ook van toepassing indien de CliŽnt het onderzoeksrapport niet ondertekent.

  8.7 Indien de door de CliŽnt verzochte dienstverlening van de Dierenartsenpraktijk betrekking heeft op de in- of uitvoer van dieren, waaronder maar niet beperkt tot het afgeven van (gezondheids)verklaringen, is de aansprakelijkheid van de Dierenartsenpraktijk uitgesloten. De CliŽnt vrijwaart de Dierenartsenpraktijk in dat kader voor aanspraken van derden uit welken hoofde dan ook.

  8.8 De in artikel 8.7 bedoelde uitsluiting van aansprakelijkheid is niet van toepassing als sprake is van opzet en/of grove schuld, waarvan in ieder geval ook sprake zal zijn wanneer de Dierenartsenpraktijk en/of de Dierenarts bewust zijn medewerking verleent aan illegale handel.

  8.8 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, sluit de Dierenartsenpraktijk, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld van de Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk, iedere aansprakelijkheid uit: ē voor schade ten gevolge van toediening van diergeneesmiddelen door de CliŽnt zelf en/of; ē voor schade ten gevolge van toediening van diergeneesmiddelen in opdracht van derden, waaronder begrepen toediening in opdracht van overheidsinstanties en/of; ē voor letsel en/of schade door de toediening van deze middelen, de eventuele bijwerkingen daarvan en/of; ē voor onzorgvuldigheden bij de vervulling van de daarvoor geldende administratieve verplichtingen en daarmee samenhangende bewijsproblemen.

  8.9 Het sluiten van een overeenkomst en/of het verrichten van diergeneeskundige behandelingen en/of het in het kader daarvan leveren en/of toedienen van medicamenten en/of het geven van diergeneeskundige adviezen en diensten, laat geheel onverlet de risicoaansprakelijkheid van de CliŽnt en/of derden voor door het dier aangerichte schade in de zin van art. 6:179 BW.

  Artikel 9: Eigendom en gegevens
  9.1 De Dierenartsenpraktijk behoudt te allen tijde de eigendom van afschriften, bescheiden en andere informatiedragers zoals bijvoorbeeld rŲntgenfotoís die betrekking hebben op de PatiŽnt en de uitvoering van de overeenkomst.

  9.2 De Dierenartsenpraktijk zal deze bescheiden gedurende 5 jaren bewaren. De CliŽnt kan op verzoek tegen een vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van deze informatie(dragers) en/of andere bescheiden.

  9.3 Voor de uitvoering van de overeenkomst maakt de Dierenartsenpraktijk gebruik van de (persoons)gegevens die de CliŽnt aan de Dierenartsenpraktijk verstrekt. Bij de verwerking van de persoonsgegevens van de CliŽnt conformeert de Dierenartsenpraktijk zich aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van Privacy.

  Artikel 10: Bijzondere bepalingen
  Betreding stallen/Locatie werkzaamheden
  10.1 Indien de behandeling van de PatiŽnt daartoe aanleiding geeft, heeft de Dierenartsenpraktijk het recht om aan eenieder, zo nodig ook aan de CliŽnt, de toegang tot de stallen of een andere locatie waar de behandeling plaatsvindt, te ontzeggen en/of andere voorwaarden te geven die hij noodzakelijk acht voor de behandeling. De CliŽnt is gehouden hieraan gehoor te geven.

  Wetenschappelijk onderzoek
  10.2 De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om (onderdelen van ) de PatiŽnt of van de PatiŽnt afkomstige stoffen te gebruiken voor statistisch en/of wetenschappelijk onderzoek, ofwel in een publicatie te verwerken, tenzij de CliŽnt hiertegen uitdrukkelijke en onoverkomelijke bezwaren kenbaar heeft gemaakt. De Dierenartsenpraktijk zal zo nodig en indien mogelijk het voornemen om genoemde gegevens te gebruiken voor onderzoek voorafgaand melden aan de CliŽnt.

  Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
  11.1 Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voort mochten vloeien tussen de Dierenartsenpraktijk en de CliŽnt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  11.2 De Rechtbank in het arrondissement waar de Dierenartsenpraktijk is gevestigd is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen partijen, onverminderd de bevoegdheid van de Dierenartsenpraktijk een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.
Terug naar vorige pagina
Dierenkliniek Hugen       -       Nederhoeve 20a       -       3438 LH  Nieuwegein       -       030-6055747       -